نویسنده: etfox@11

0

سایبرپانک ما فرا رسیده است؟

سایبرپانک از دو واژه ی cyber ، به معنای جامعه و punk، به معنای چوب پوسیده و یا جوان پوچ و هرزه، تشکیل شده است. فکر می کنم این دو کلمه به اندازه ی...