دسته بندی: داستان

0

لاتاری

نویسنده: شرلی جکسونمترجم: جعفر مدرس صادقی صبح روز بیست و هفتم ژوئن، روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه‌ی یک روز نافِ تابستان را داشت. گل‌ها دسته دسته شکفته بودند و چمن...

1

آیینه و نقاب

پس از جنگ کلونتارف که دشمن نروژی در آن با شرم شکست آشنا شد، شاه بزرگ به شاعر چنین گفت: – درخشان‌ترین فتوحات را اگر در قالب مفرغ کلمات نریزیم جلوه خود را از...